VISIE

VISIE

Visionex brengt werelden samen

Visionex staat voor ‘Vision & Execution’. Vanuit een ongeëvenaarde kennis van zowel de zakelijke wereld als de overheid en semi-overheid, is Visionex in staat de top van organisaties bij te staan in governance kwesties, net als in algemeen management. De langdurige ervaring met samenwerkingsmodellen verschaft Visionex de competentie om vorm en inhoud te geven aan de bestuursstructuur, van concept tot implementatie. Harmonie en resultaatgerichtheid zijn daarbij sleutelbegrippen.    

In het geval een internationale dimensie speelt, treden nog veel meer krachten op. Feit is dat het managementbestel in Nederland op een totaal andere leest geschoeid is dan in de ons omringende landen. De geringe afstand tot onze buren kan niet verbloemen dat er essentiële verschillen bestaan in het aansturen van een organisatie, laat staan in het leiden van een fusiecombinatie. 

Terwijl in Nederland ‘consensus’ het sleutelbegrip is, kenmerkt zowel het Franse en Duitse model zich door hiërarchie, en verkijken wij ons op Engelse gevoeligheden door het gemak van de taal. Hoewel velen vertrouwd zijn met deze gegevens, zijn weinigen zich bewust wat de consequenties zijn wanneer Nederlanders daadwerkelijk gaan samenwerken met buitenlanders, laat staan wanneer organisaties uit  landen samengevoegd worden die  onder één leiding komen.